FANDOM


Predefinição:Nfbx prsngm Bck Dwy é m rsdnt d Bch Cty. l fz s prmr prçã m "Fryb". l é m ds dsclds, q s trnrm mgs d Lrs Stvn n psód "Lrs s Dsclds".

prênc

Bck é lt s csc vrmlh lrnjd pr bx m cmst brnc lstrnd m r, tm m tpt m sptd mrrm, s ócls scrs zs m ss lhs, s clç tm cr vrd lm scr pss têns trqs cm dtlhs mrls, brncs é vrd msg clr.

Prsnldd

l tm crctrístcs smlhnts Grnt, cm sr ócls sr sér. l nã gst d css njnts, ss é dmnstrd m "Lrs s Dsclds". psr d sr flh d Prft Dwy l nã gst d s mtr ns ssnts plítcs d s p.

Rlcnmnts

Jnny Crm zd

Jnny Crm zd sã prvvlmnt s mlhrs mgs d Bck. ls sm jnts mts vzs m ss tmps lvrs.

Bll Dwy

É pc cnhcd sbr rlçã d Bck s p. m "Lrs s Dsclds", Bck dz q s p nnc bj. m "Clb d Cmst", Bll dmnstr tr ntrss q Bck prtcp ds "ngócs d fmíl" fc rglhs qnd v cms q Bck fz d m dsnh ntg nd stv scrt "Vt n m p". m "Crtnd Pr í", Bck dz q s p smpr dz q l dv gr cm flh d prft.

Stvn

S cnhcrm m "Lrs s Dsclds" prtr dí s trnrm grnds mgs, nss psód, l dss q cmst d Stvn r lgl. m "Clb d Cmst", s ds fzrm cmsts jnts Bck s dsclp cm Stvn pr tr cntnd fznd cmsts sm prvçã dl. m "Crtnd Pr í" ls sm ms m vz , pós vr stçã d Stvn, l lg Stvn.

Lrs

ls s cnhcrm m "Lrs s Dsclds", nd Lrs Stvn srm jnt cm s dsclds pr Bch Cty. É dscnhcd s ls sã mgs, ms Bck f vst m "Vítm d Pgdnh" n cs d Lrs jnt cm s dsclds.

prçõs

1ª Tmprd

2ª Tmprd

3ª Tmprd

Crts

Crsdds

  • Tlvz s prsnldd prênc sjm bsds m Grnt.
  • prtr d "Clb d Cmst", l cmç fzr ls d vlã cm Grg.
  • S p nnc bj.
  • Sgnd l, Stvn mr s p é crs.
  • m "Crtnd Pr í" l dz q prfr crtr mmnt d q trr fts.

Glr

Predefinição:Glr

Predefinição:Tbl prsngns

[[n:Predefinição:PGNM]] [[s:Predefinição:PGNM]] Ctgr:Prsngns Ctgr:Prsngns Scndárs Ctgr:Hmns Ctgr:Hmns Ctgr:dlscnts Ctgr: Z

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.