FANDOM


Predefinição:Nfbx prsngm Crm zd é m rsdnt lcl d Bch Cty. l tm m prmr prçã m "Fryb" cm m ds psss q fgm d Fryb. l fz m prçã prncpl m "Lrs s Dsclds" cm m ds dsclds q fz mzd cm Stvn Lrs.

prênc

Crm zd é lt mgr, tm pl páld cbl lr clr, l tm lhs zs s vstmnt ncl m csc d cr zl m clr cm dtlhs d zl scr, pr bx l s m cms cnz m clç lrnj q pd vrr brmd.

Rlcnmnts

Cd mrl

ntrrmnt, Cd mrl Crm zd tnhm m rlçã fchd. Crm zd sg s snh d sr DJ, msm cm dsprvçã d Cd mrl, csnd ssm várs cnflts ntr s msms. m "Drp Bt Dd", pós síd d Mrty, Crm zd Cd mrl s rcnclm, mlhrnd rlcnmnt ntr s ds.

Mrty

Crm zd nã rcb tnçã d p, Mrty, q d dsclp d str cpd n rm d músc. m "Drp Bt Dd", Mrty Crm zd brgm Mrty s d Bch Cty, lg pós rrnr fst d s flh.

prçõs

1ª Tmprd

2ª Tmprd

3ª Tmprd

Crts

Crsdds

  • Pssvlmnt pdm chmá-l d "Crm zd" pr cs d s pl s cbl tr cr d crm.
    • nd nã s sb s vrddr nm.
  • F cnfrmd m "Crtnd Pr í" q l é ntd d Cd mrl m-rmã d Cbl.
  • Cm mstrd m "Crtnd Pr í", Crm zd ntnd líng d s pdrst Cd mrl, ms l cnvrs snd líng nrml.
  • l mr cm Vdl, Cd mrl Cbl.

Glr

Predefinição:Glr

Predefinição:Tbl prsngns n:Sr Crm Ctgr:Prsngns Ctgr:Hmns Ctgr:Hmns Ctgr:dlscnts Ctgr:Prsngns Scndárs Ctgr: Z

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.