FANDOM


Predefinição:Nfbx prsngm Gm Név rc-Írs é m gm crrmpd q prc n dçã 1/Hstór Prncpl.

prênc

nts

Prmr prênc d gm Név rc-Írs  r cmpltmnt clrd  cm m nvm, nã tã dfrnt d gr.

Dps

Qnd mtst bt s pnh strnd blh, fz cm q gm vlt ms cm m prênc m pc dfrnt, gm nã pss ms s frm d nvm sm cm m mnstr d "crn ss" ms cm msm clrçã rc-Írs.

Pdr

lft|thmb|150x150px| pdr d Gm Név rc-Írs Ctgr:Prsngns Ctgr:Gms Ctgr:Gms Crrmpds Ctgr:Prsngns d Qdrnhs Ctgr:Prsngns Scndárs Ctgr: Z

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.