FANDOM


Predefinição:Nfbx prsngm Predefinição:Frs Hl-Pérl Pérl Hlgráfchlgrms crds pr Pérl q grlmnt l s pr trnmnts.

prênc

ls sã smlhnt Pérl, prém s pl é m zl qs trnsprnt s cbl é ms scr. l tm lhs brncs, ms qnd fc prnt pr cmbt ss lhs fcm vrmlhs. Dps d Pérl s rgnrr, Hl-Pérl tmbém gnh nv dsgn d Pérl. Qnd Pérl s s pr jgr vôl, ls svm m vstd zl.

Hbldds

lft|thmb|200px|m Hl-Pérl crtnd m pn m vlt d s rpdmnt. s Hl-Pérls dmnstrrm sr rápds ágs. ls tm m grnd hbldd n s d spd, snd st mtv d cnstntmnt srm sds pr trnmnts dst gênr pr Pérl. s hlgrms pdm mntr dmnr s nívl d hbldd cm bjtv d str n nívl d s dvrsár. m grnd dsvntgm ds Hl-Pérls sã s frágl drbldd, cm ls pdm sr dstríds pns cm m qd lvrm m frt mpct.

Cm vst m "Mndfl dctn", s Hl-Pérls pdm rlzr s própr tp d fsã, q é smlhnt à fsã d gms, nd ls dnçm s nm m m só Hl-Pérl. m fsã d ds Hl-Pérls é mr q Stvnn.

Vrsõs

mgm Dscrçã
cntr|200px prmr Hl-Pérl d trnmnt prsntd n sér, ft m "Smr Stvn". l tm spct d ntg frm d Pérl, nts d tr s frm físc dstríd pr s própr Hl-Pérl. É, prntmnt, m ds vrsõs ms lts crds pr Pérl, tcnd sm pdd ss dvrsárs. Qnd é tngd drrtd pr s dvrsár, Hl-Pérl frc dvrsár m sgnd lt.
cntr|200px sgnd vrsã d Hl-Pérl prsntd n sér, ft m "Jrmnt à spd". Nã prntm mt dfrnç d prmr vrsã, pssnd msm cmprtmnts, pns tnd frm tl d Pérl.
cntr|200px 2.000001ª vrsã d Hl-Pérl crd, ft m "Stvn vs. mthyst". Sgnd Pérl, l cr pr sr mns ltl. l cstm dzr frss q nã pm vlênc, cm " cnhcmnt é mlhr rm". F prmr vrsã ds Hl-Pérls q cnsg fzr m lnç hlgráfc.

prçõs

1ª Tmprd

2ª Tmprd

3ª Tmprd

4ª Tmprd

Crsdds

 • Hl-Pérl nã é só prmr vrsã dplcd d m prsngm rcrrnt, ms tmbém prmr vrsã dplcd snd m ntgnst.

thmb|Pérl Hlgráfc snd cnvcd

 • Hl-Pérl prc cm m ds tqs d Pérl n RPG Móvl "tq Prsm" lnçd pl Grmpyfc Stds.
  • tq dstv pnnt pr 1-3 trns.
 • l é mbdstr cm Pérl. m "Smr Stvn", Pérl Hlgráfc lt cntr Pérl mpnhnd spd cm mã sqrd, tc Stvn snd s mã drt.
 • Hl-Pérl tm três dfrnçs vss cm Pérl, ls sã s sgnts:
  • s lhs d Pérl Hlgráfc nã tm írs (smlhnt s lhs d Lps Lzl nqnt s pdr stv rmpd).
  • m vz d m strl, há m dmnt m s cms (smlhnt d Prdt, Lps Lzl Jspr).
  • S sqm d crs é cnvrtd m tns dvrsfcds d zl.
 • m "m D n Pr", Pérl cnvc várs Pérls Hlgráfcs fm d ngnr mtst n vôl d pr.
  • N ntnt, ls tnhm írs, cntrár d Pérl Hlgráfc vst m "Smr Stvn".
 • N lt d spds, mtst trc pr l nvés d Pérl rgnl.
 • Stvn chg dá-lá.
 • Grnt dz pr Stvn q l é m "cs snstr".
 • Pssvlmnt f mncnd ndrtmnt m "Gm cn", ps Pérl dz q d ltr cm l msm.
 • m "Jrmnt à spd" l prc mltplcd, m m ttl d t Hl-Pérls lng d psód.
 • Hl-Pérl q prc m "Smr Stvn" tm m prênc dfrnt ds trs Hl-Pérls, ms nã s sb ql mtv dss. l tmbém prc tr prsnldd própr m lgns mmnts, cm qnd lt cntr Stvn msm qnd l dz q nã qr ltr.
 • N mmnt m q Pérl rc pr s pdr prdr dl cntr Pérl Hlgráfc, ss msm dvr tr smd cm Pérl, ms nã dsprc cntn n lgr d Pérl pr ds smns. Tmbém nã s sb mtv dss, ms é prvávl q ss nã fss ntnçã d Pérl.

Glr

Predefinição:Glr

Predefinição:Tbl prsngns

n:Hl-Prl s:Hlgrm d Prl Ctgr:Prsngns Ctgr:Prsngns Scndárs Ctgr:Sm-ntgnsts Ctgr:Hlgrms Ctgr: Z

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.