FANDOM


Predefinição:Nfbx prsngm Hppr é m prsngm nvntd pr Stvn q fz m prmr prçã m "nvrs d Grnt" cm m ds prsngns prncps.

prênc

Hppr tm m clrçã vrd-scr cm m prt ms clr m s rst, s brrg é mrl-clr. l s m clç vrd-ág, bts rs-bbê, lvs mrls, m cp zl-svrdd pr dntr, rs-clr pr fr. l smpr s m mddr brnc cm ntns vrds cm pnts rs-vrmlhd.

Prsnldd

prsnt m prsnldd xtrvrtd, q prncíp pd prcr mtr, prém l prsnt m grnd tlnt cm ss bmbs cm qpmnts, já q srprnd Grnt cm ss bmbs, ms msm ssm nã drrt, l é m mtr já q bt líng pr fr s vzs. thmb|185x185px|Hppr cntnd s pnts d nívl d pdr d Grnt.

Rlcnmnts

Hppy

Hppy trt bm sã mgs, prém l prsnt m prsnldd ms lgd m trnmnt l qr ms é s dvrtr ntã s ls prcrm m ms psóds cm crtz hvr dscssõs cm s d Pérl mtst.

Grnt

Hppr gst mt d Grnt, jd m ss trnmnts qr vr l mlhrr ms ms cm Hppy prm l é ms dvrtd, Grnt n hstór d Stvn gst dl prm rl nm sb d s xstênc t Stvn cntr s hstór.

Rng

Hppr nã gst d Rng, ps l mç sr drrtd.

prçõs

1ª Tmprd

2ª Tmprd

  • "Dg, T" <sp>(Prsngm d Jg)</sp>

Crsdds

  • dbldr d Hppr é Dd Mgn, msm dbldr d Pérl ns stds nds.
  • N btlh cntr Rng, Grnt cnfnd s nms d Hppy  Hppr, ps smlhnç ds nms é grnd.
  • l rprc cm m cm n tl d jg d vdgm d Tt vô m "Dg, T" jnt cm Pqn Mlgr (prsngm d Tt vô).
  • trdçã d "Hppr" é "fnl".

lsõs

  • Hppy pd sr m rfrnc Frg, rã d Chrn Trggr.

Glr

Predefinição:Glr Predefinição:Tbl prsngns

[[n:Predefinição:PGNM]] [[s:Predefinição:PGNM]] Ctgr:Prsngns Ctgr:Prsngns Fctícs Ctgr:Prsngns Scndárs Ctgr:Mlhrs Ctgr:nms Ctgr: Z

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.