FANDOM


Predefinição:Nfbx prsngm Kf Pzz é m prsngm d Stvn nvrs, q prc pl prmr vz n psód "Lã d Stvn". l é dn d Pzzr Px Czd.

prênc

l tm pl ngr s m cms d mng crt vrd-ág cm m vntl brnc cm m ft d pzz dsnhd, lém d tr lhs mrrns. Tmbém tm ms brncs cm spts bjs, clçs cnzs m cbl prt vrd pr cm.

Prsnldd

lft|thmb|lft|Kf cm trj d s pzzr Kf pss m prsnldd svr tns, nã ctnd brncdrs snd smpr tncs rrs prncplmnt s trtnd d s fmíl. Cm pôd sr vst m "m D n Pr", l s rrt cm fcldd, prncplmnt cm s flh Jnny. Prém é xtrmmnt pcnt cm s mã ds q tm m mntldd bm jvm brnclhn, trtnd cm rspt prm prmt q Stvn snd m grt chm pl prmr nm. Tm m bm hmr scndd já q trpc n jg d vôl d frm cômc mçnd Jnny nã sr crr s l crtss bl.

Crsdds

  • N dblgm rgnl, l tm m stq gnês, prvvlmnt snd s pís d rgm d ss ntpssds.

prçõs

1ª Tmprd

2ª Tmprd

3ª Tmprd

Predefinição:Tbl prsngns

[[n:Predefinição:PGNM]] [[s:Predefinição:PGNM]] Ctgr:Prsngns Ctgr:Prsngns Scndárs Ctgr:Hmns Ctgr:Hmns Ctgr:dlts Ctgr: Z

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.