FANDOM


Predefinição:Nfbx prsngm

Mlnc TrmlnBc Ggnt Px-Vnt é m Gm Crrmpd q fz s prmr últm prçã n psód "m D n Pr". l f drrtd n msm psód pls Gms pl Fmíl Pzz.

prênc

m s prt sprr pss s pl spnhs d cr vrd-ág, m s prt nfrr s pl spnhs pssm m clrçã rs clr, ss lhs sã vrd-ág m frmt d lsngs ss pálpbrs sã vrd-ág m m tm clr, s bc pss m clrçã mrrm.

Hstór

Crrpçã

ntrrmnt, Mlnc Trmln f m Gm cmm, prém, sr dnfcd pr mtvs dscnhcds l trn-s m Gm crrmpd.<rf>Gm cn</rf>

Btlh cm s Gms

Pr crcnstâncs dscnhcds, Mlnc Trmln prc prt d Tmpl. dscbrr, s Gms cmçm tcá-l. Pérl tnt rrmssr s Lnç m drçã Gm Crrmpd, ms l jg lnç pr lng cm s spr d vnt. Stvn tc m prnch pqn nl, ms l fc prs ns spnhs d Gm Crrmpd, Grnt tnt crtá-l d cm, ms l s s spr d vnt jg pr lng. mtst cb jgnd Mlnc Trmln n cn, nqnt stá snd s Mtmrfs.

Ms trd, l vlt, drnt fst n pr d Stvn. Stvn Nnf crrm m drçã Mlnc Trmln cmçm crrr m vlt dl, fznd- grr jnt cm ls. mtst s s Mtmrfs pr s trnsfrmr m m bl, Pérl jg mtst pr lt Grnt rbt cm frç, fznd gl s frmr n chã, pós trrssgm d mtst n Pr. Stvn, Pérl s Pzzs pxm rd d vôl pr prt d Mlnc Trmln, Grnt tng d cm prssnnd- cntr gl spnhs, l f drrtd pós rcr pr s pdr.<rf>m D n Pr</rf>

prçõs

1ª Tmprd

2ª Tmprd

Crsdds

 • F rvld n psód "Gm cn" q Mlnc Trmln, jnt cm trs mnstrs ntrrs, rm Gms, prém crrmprm-s, trnsfrmnd-s ns mnstrs q sã gr.
 • Mlnc Trmln, ssm cm Pássr Ggnt, pss pdrs cj lcl é dscnhcd.
 • Mlnc Trmln é prmr Gm Crrmpd tr nm d s pdr rvld.
 • Mlnc Trmln é sgnd Gm tr s írs m frm d lsngs, prmr é Dmnt mrl .

Hbldds

 • Lvtçã: Mlnc Trmln pd lvtr r qnd qsr.
 • Rsstênc Máxm: l prc sr bm dfícl d drrbr, cm r cpz d prmncr ntct pós glp d mtst cnvrtd m tc d bsbl. N ntnt, pr s bstnt nchd, l pd sr fclmnt dstríd mprrd cntr m bjt fd cm frç crt.
 • rcns: sd pr grr grnd vnt m spr d r trvés d s bc.
 • spnhs: Cntém mts spnhs pntgds m s pl, q pd prfrr bjts.

Glr

Predefinição:Glr

Rfrêncs

<rfrncs />

Predefinição:Gms Crrmpds Predefinição:Tbl prsngns

n:Wtrmln Trmln Ctgr:Prsngns Ctgr:ntgnsts Ctgr:gênrs Ctgr:Gms Crrmpds Ctgr:Prsngns Scndárs Ctgr: Z

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.